Adatvédelmi szabályzat

1. Bevezetés

A HYPNODONTIA Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1205 Budapest, Mártírok útja 5.; cégjegyzékszám: Cg.01-06-766252; adószám: 21993112-1-43; továbbiakban: „HYPNODONTIA Bt.”) a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében, a jelen adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: „Szabályzat”) alkotja, amely a páciens (továbbiakban: „Páciens”), által igénybe vett szolgáltatás (továbbiakban: „Szolgáltatás”) nyújtását teszi lehetővé.

(a HYPNODONTIA Bt. „Szolgáltató”)

2. A Szabályzat célja és vonatkozó jogszabályok

A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Páciens és a HYPNODONTIA Bt., által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, s megakadályozza a Páciensek adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. A szabályzat rendelkezést tartalmaz az egészségügyi adatnak/betegadatoknak a statisztikai célú felhasználásáról, a szükséges felismerhetetlenné tételét követően (anonimizálás).

3. Fogalmak

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolt, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek;

Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás)

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából, szerződés alapján a személyes adatok feldolgozását végzi.

Gépi feldolgozás: A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 7. pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Egészségügyi személyazonosító adatkezelés célja és jogalapja: az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, valamint a programban résztvevő Páciens (érintett) egészségi állapotának nyomon követése.

Felismerhetetlenné tétel: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Statisztikai célú felhasználás: a kezelt adatoknak a Programban történő felhasználása, figyelemmel kísérése

Személyazonosító adat: személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.

Páciens: Azon személy, vagy személyek összessége, akik a Program részét képező egyes szolgáltatások, vagy maga a Program teljes szolgáltatás- csomagját igénybe veszi.

Program: A HYPNODONTIA Bt., valamint a GUPPI CONSULTING Kft. prevenciós és egészségügyi szolgáltatás keretében a Páciensek részére teljes körű diagnosztizálást, fogászati kezelést és szűrővizsgálatot, valamint a Páciensek életminőségének hosszú távú fenntartására és javítására irányuló komplex szolgáltatás, tanácsadás.

4. A HYPNODONTIA Bt., által kezelt adatok köre, adatkezelési célok

4.1. Adatkezelési célok

A HYPNODONTIA Bt. prevenciós és egészségügyi szolgáltatás keretében együttműködnek. A Páciensekkel szolgáltatási jogviszonyba attól függően kerülnek, hogy a Páciens milyen jellegű szolgáltatást vesz igénybe (továbbiakban: „Program”).

Program egyes információs csatornáin hozzájuk beérkező adatokat gyűjtik, kezelik, az egyes Program üzemeltetés kapcsán annak egyes elemeit a HYPNODONTIA Bt., avagy egyes rész-szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére a szükséges mértékben, terjedelemben és időben továbbítja, azzal, hogy egészségügyi adatokat – a megfelelő anonimizálás után – kizárólag statisztikai felhasználás céljából továbbíthat.

A Program egyes rendszerelemeit a HYPNODONTIA Bt.. irányítja, és ennek megfelelően a Program üzemeltetéséhez az abban részt vevő magánszemélyek és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok személyes és egyéb adatait attól függően jogosultak kezelni, hogy a Páciens milyen jellegű szolgáltatást vesz igénybe. („Adatkezelési Cél”). 

4.2. A Program egyes információs csatornái Ügyfelet azonosító személyes adatok

A Programban részt vevő Páciens a kapcsolatfelvételt követően, vizsgálatokon vesz részt, amely vizsgálatok részét képezi az önkéntes adatszolgáltatás, amely szerinti adatokat illetve nyomtatványt az 1. számú melléklet tartalmazza. Ezen melléklet szerinti adatok megadása önkéntes alapon történik, és tartalmazzák az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az egészségügyi adatokat is. A nyomtatvány tartalmazza az egészségügyi adatoknak nem minősülő adatokra vonatkozó hozzájárulást is, ami az Info tv. szerinti érintett hozzájárulásának minősül

A nyomtatvány kitöltése mellett a Páciens előzetes nyilatkozatot tesz arról, hogy ezen adatait, valamint a vizsgálat eredményét a vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató a Programban való részvétel esetén továbbíthatja-e a HYPNODONTIA Bt. részére, illetőleg arról, hogy adott esetben ezt nem engedélyezi.

Amennyiben a Páciens úgy dönt, hogy a Programban részt vesz, abban az esetben a HYPNODONTIA Bt. dokumentált módon (a továbbiakban: „Tanulmány”) értesíti a Megrendelőt arról, hogy a hozzájárulás rendelkezései szerint az adatok megfelelő védelemmel ellátva továbbíthatóak, és a Programot üzemeltető személyek által a szükséges mértékben, és a szükséges ideig megismerhetőek.

4.3. A szolgáltatás nyújtása céljából kezelt személyes adatok

Attól függően, hogy a Páciens melyik szolgáltatást veszi igénybe, a HYPNODONTIA Bt. 3. számú mellékletben csatolt táblázat szerinti adatokat, mint technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli, a szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb 10 évig, illetően az érintett adat megsemmisítésére irányuló nyilatkozatáig.

A kezelt adatokra vonatkozó korlátozások a Szolgáltatók az igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítják. Szolgáltatók biztosítják, hogy az általuk kezelt adatok nem kapcsolhatók össze a Páciens azonosító adataival és a Páciens hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

A Szolgáltatók biztosítják, hogy az Adatkezelés Céljának megvalósulása, vagy ellehetetlenülése esetén, illetve úgyszintén ha ezt a Páciens kéri, a kezelt adatok törlésre kerülnek. A törvény vagy más jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni. Az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott tájékoztatásokon kívül a Szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a Páciens a hozzájárulás megadása előtt és azt követően bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltatók mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelnek, ideértve a Pácienssel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Az adatkezelés módja

Páciens a Hozzájáruló Nyilatkozat formanyomtatványon nyilatkozik adatainak kezeléséről, ezzel egyértelmű tájékoztatása az alábbi kérdésekre is kiterjed:

  1. a Szolgáltatók mely személyes adatait kezelik, kezelhetik;
  2. arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben, mely harmadik személyek részére adhatók át;
  3. milyen jogorvoslati lehetősége van a Páciensnek;
  4. az adatállomány kezelőjéről, és adatfeldolgozójáról, az adatkezelés és feldolgozás helyéről.

 

5. Az adatok Szolgáltatók általi tárolásának időtartama

Szolgáltatók az Adatkezelési Cél megszűnéséig, vagy ellehetetlenüléséig, továbbá 10 év időtartamig, illetve addig, amíg a Páciens nem kéri azok törlését kezeli az Ügyfelek által a Hozzájáruló Nyilatkozat útján megadott adatokat. Adatkezelés időtartamának lejártával a Páciens személyes adatait a Szolgáltatók az érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

6. Az adatok továbbításának esetei

Szolgáltatók által kezelt személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. A Szolgáltatók tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, céljából, illetve a Program üzemeltetésében részt vevő személyeknek és szolgáltatóknak csak a Páciens beleegyezésével és kizárólag a szükséges mértékben és ideig adhatja tovább a Páciens általa kezelt adatait. A Páciens e hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül módosíthatja, vagy visszavonhatja. A Páciens Hozzájáruló Nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatók által kezelt személyes adat a Program üzemeltetésében részt vevő személyeknek továbbítsák feldolgozás céljára.

A jogszabályi kötelezettségüknél fogva a Szolgáltatók átadhatják az adatokat a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az adatok jogosulatlan, vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, a bíróságnak, valamint a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak.

A Hozzájáruló Nyilatkozat alapján kezelt adatok továbbításának eseteit, és az adattovábbításban résztvevő személyek- szervezetek leírása a 6. számú mellékletben került rögzítésre.

7. A Szolgáltatók kötelezettségei

A Szolgáltatók és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai a Szolgáltatókkal azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A Szolgáltatók mindent megtesznek az általuk kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért, illetve egyéb adatainak törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.

8. Páciens kötelezettségei

A Páciens jogosult tájékoztatásra vonatkozó kérelmet beadni a kezelt adatokra vonatkozóan – amelyik Szolgáltató kezelte azokat – a Szolgáltatokhoz, amelyre a beadástól számított 30 napon belül írásban ad választ.

A Páciens számára saját személyes adatai vonatkozásában a betekintés lehetőségét a Szolgáltatók telephelyén előzetes bejelentést követően biztosítják. A Páciens bármikor és feltétel nélkül jogosult megváltoztatni Hozzájáruló Nyilatkozatát, kérheti adatainak helyesbítését, kivéve a Szolgáltatók által kötelezően előírt és a szolgáltatás nyújtásához vagy a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatok visszavonását. A Páciens továbbá kérheti adatainak törlését, illetve zárolását is. A Páciens tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik és ehhez Hozzájáruló Nyilatkozatot nem adott, illetve ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Szolgáltatók – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmező Pácienst írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett a Szolgáltatóknak a fenti döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az egészségügyi, Info tv. alapján különleges adatok kezelése, nyilvántartása A Páciens önkéntes hozzájárulása alapján a Páciensről a programban való részvétele érdekében felvett, a kezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz vagy módszer, amely biztosítja az adatok egészségügyi infó tv. 6.§-a szerinti védelmét. A kezelést végző orvos/szakember az általa által felvett egészségügyi adatokról, valamint az azzal összefüggő saját tevékenységéről és intézkedéseiről feljegyzést készít. A feljegyzés a nyilvántartás részét képezi.

9. Adatkezelés hírlevelek kiküldése céljából

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, de maximum 10 évig

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai lehet kérni.

 

Budapest, 2017. március 7.

 
1. számú melléklet – Személyes adatok bekérése
2. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat
3. számú melléklet: A kezelt egészségügyi adatok

 

1. melléklet

Személyes adatok bekérése:

  • Teljes név:
  • Születési hely és idő:
  • Telefonszám :
  • E-mail cím :
  • Életmód (kategóriák meghatározása: irodai munka, könnyű fizikai, nehéz fizikai):

 

2. melléklet

 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Név:

Lakcím:

Születési hely és idő:

Szolgáltató:

mint a Program (a továbbiakban: „Program”) résztvevője („Páciens”) és a Program szolgáltatásainak jövőbeni felhasználója, önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában és a Program Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatának ismeretében az alábbi adatvédelmi beleegyező nyilatkozatot teszem.

Jelen nyilatkozatom alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Program Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában (a továbbiakban: „Szabályzat”) meghatározott feltételek alapján, az abban foglalt Adatkezelők és Adatfeldolgozók a Program működéséhez és annak kapcsán szolgáltatások nyújtásához szükséges Személyes, személyazonosító és egészségügyi Adataimat a Program révén nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladataik ellátásához szükséges mértékben kezeljék.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatomban foglalt hozzájárulásom alapján történő adatkezelésre a Szabályzat, illetve a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tényeket, így különösen a kezelt adatok körére, az adatkezelés céljára és időtartamára, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra és kötelezettségeimre, a rendelkezésemre álló jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást a Program működtetőjétől megkaptam, így azokat megismertem és megértettem.

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírleveleket küldjön részemre, amelyben tájékoztat az aktuális információkról, valamint termékekről, ennek céljából pedig nevemet, e-mail címemet, rögzítse, azt  a jelen hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, de maximum 10 évig adatként kezelje.

Budapest, _____________ év ___________ hó ___nap

 

______________________________________

(Páciens aláírása)

 

 

3. melléklet: A kezelt egészségügyi adatok

 

Munkáltató neve:

Páciens neve:

Páciens elérhetősége:

Anamnézis:

Alkalmazott vizsgálatok, diagnózis:

Javasolt utókezelés:

Kezelés időpontja: